Gündem

Akyurt halkı istiyor: Gölet mesire alanına dönüşsün

Yaşlı Ardıç Göleti’nin tamamlanmasının üzerinden geçen 4 yıla rağmen mesire alanı planları hayata geçirilecek mi? Vatandaşlar ve balık tutkunları, göletin yeşil ve keyifli bir alan haline getirilmesini dört gözle bekliyor.

Ak­yurt il­çe­si sa­kin­le­ri, Ak­yurt Be­le­di­ye­si ve Dev­let Su İşleri (DSİ) iş­bir­li­ğiy­le inşa edi­len Yaşlı Ardıç Gö­le­ti’nin ta­mam­lan­ma­sın­dan bu yana me­si­re alanı ola­rak dü­zen­len­me­si­ni bek­li­yor. Gölet, 2018 yı­lın­da in­şa­ası ta­mam­la­na­rak hiz­me­te girdi. Ancak, me­si­re alanı ola­rak dü­zen­len­me­si için bek­le­nen ça­lış­ma­la­rın henüz baş­la­tıl­ma­mış ol­ma­sı dik­kat­le­ri çe­ki­yor.

2015 yı­lın­da Ak­yurt Be­le­di­ye­si ve DSİ ara­sın­da ya­pı­lan bir pro­to­kol­le, Bağ­lar Mev­kii ile ilçe mer­ke­zi­ni taş­kın­lar­dan ko­ru­ma ama­cıy­la inşa edi­len sel ka­pa­nı, 2019 yı­lın­da Ak­yurt Be­le­di­ye­si’ne dev­re­dil­di. Yak­la­şık 30 bin met­re­küp re­zer­vu­ar hac­mi­ne ve 32 metre yük­sek­li­ğe sahip olan Yaşlı Ardıç Gö­le­ti’nin ka­mu­laş­tır­ma, mü­hen­dis­lik ça­lış­ma­la­rı ve fi­nans­ma­nı Ak­yurt Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan sağ­lan­mış, in­şa­sı ise DSİ ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­miş­ti.

AYAN­TAŞ, MESİRE ALANI OLA­CA­ĞI­NI AÇIK­LA­MIŞ­TI
Gö­le­tin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gül­te­kin Ayan­taş, pro­je­yi ka­mu­oyuy­la pay­laş­mış ve gö­le­tin sa­de­ce sel teh­li­ke­si­ni ön­le­mek­le kal­ma­yıp, aynı za­man­da yeşil alan ve me­si­re alanı ola­rak dü­zen­le­ne­ce­ği­ni vur­gu­la­mış­tı. Ayan­taş, “Sa­de­ce Ak­yurt’a değil, An­ka­ra’ya yeni bir me­si­re alanı ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­mız sa­de­ce çam ile sı­nır­lı kal­ma­ya­cak, ti­ca­ri ge­ti­ri­si olan ka­yı­sı ve badem gibi ağaç­la­rı da di­ke­ce­ğiz. Me­si­re alanı aynı za­man­da Ak­yurt’a mey­ve­siy­le de ti­ca­ri ka­zanç sağ­la­ya­cak. Ağaç­lan­dı­rı­la­cak olan arazi be­le­di­ye­mi­zin mül­ki­ye­ti­ne ait. Bu böl­ge­yi aynı za­man­da kamp böl­ge­si ola­rak da dü­şü­nü­yo­ruz. Çubuk’un Ka­ra­gö­lü var, Ak­yurt’un da Akgöl’ü ola­cak” söz­le­riy­le pro­je­yi an­lat­mış­tı. Ancak bu açık­la­ma­nın ar­dın­dan geçen yak­la­şık 4 yıla rağ­men, gölet çev­re­sin­de be­lir­li bir böl­ge­de fidan di­ki­min­den başka her­han­gi bir ge­liş­me kay­de­dil­me­di­ği göz­lem­le­ni­yor.

“EŞSİZ BİR MEKAN OLUR”

Gölet çev­re­sin­de te­sa­dü­fen kar­şı­laş­tı­ğı­mız Ahmet Ar­pa­cı da bu­ra­nın me­si­re alanı ola­rak dü­zen­len­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. Ar­pa­cı, “Ye­şil­te­pe Ma­hal­le­si’nde ya­şı­yo­rum. Ka­le­cik’liyim ve uzun yıl­lar­dır balık tut­ma­yı se­vi­yo­rum. Eşim­le bir­lik­te evde otu­ra­ca­ğı­mı­za bu­ra­da hem balık tu­tu­yor hem de ke­yif­li vakit ge­çi­ri­yo­ruz. Av­lan­ma için ayrı bir bölge be­lir­len­se ve aile­le­rin din­le­ne­bi­le­ce­ği alan­lar oluş­tu­rul­sa, ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rıy­la bir­le­şe­rek bu­ra­sı ger­çek­ten eşsiz bir mekan olur. Ak­yurt’ta böyle bir ala­nın ek­sik­li­ği­ni his­se­di­yo­ruz” şek­lin­de gö­rüş­le­ri­ni dile ge­tir­di.

Başa dön tuşu